Algemene Voorwaarden

Artikel 1          Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten tussen Anne Jannes Photography alsmede op alle offertes en aanbiedingen.
 • Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2          Aanbod en aanvaarding van de opdracht

2.1       Anne Jannes Photography doet een aanbod in de vorm van een offerte.

2.2      Alle door Anne Jannes Photography uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een door Anne Jannes Photography gedaan aanbod komt automatisch te vervallen indien dit niet binnen 14 dagen door Opdrachtgever schriftelijk is aanvaard.

2.3      De overeenkomst komst eerst tot stand door een schriftelijke aanvaarding van de offerte van Anne Jannes Photography door Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever dit nalaat maar op een andere wijze instemt met een aanbod van Anne Jannes Photography of de uitvoering van de opdracht feitelijk is aangevangen, wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

Artikel 3          Uitvoering van de opdracht

3.1       Anne Jannes Photography zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren voor zover locatie en overige omstandigheden dit toelaten en in de gebruikelijke stijl van Anne Jannes Photography.

3.2       Anne Jannes Photography heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen technisch, artistiek en creatief inzicht uit te voeren.

3.3       De nabewerking betreft een normale retouche in kleur, contrast en stijl. Overige nabewerkingen zijn enkel mogelijk na overleg met Anne Jannes Photography en kunnen afhankelijk van het verzoek extra kosten met zich meebrengen.

3.4       Wijzigingen in de opdracht door Opdrachtgever om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de overeenkomst komen voor rekening van Opdrachtgever.

3.5       Anne Jannes Photography is volledig vrij in de keuze van derden met wie zij samenwerkt om de overeenkomst uit te voeren, waaronder modellen en stylisten.

3.6       Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn.

3.7       In geval van te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weeromstandigheden, waardoor het niet mogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen.

3.8       Tenzij anders is overeengekomen wordt er uit iedere fotoreportage een selectie van foto’s gemaakt. Anne Jannes Photography zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, waaruit Opdrachtgever het overeenkomen aantal foto’s kan kiezen. Anne Jannes Photography is volledig vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan Opdrachtgever te tonen.

3.9       RAW-bestanden worden nooit aan Opdrachtgever geleverd.

Artikel 4          Vergoeding

4.1       Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen is de door Anne Jannes Photography gebruikelijke vergoeding voor de betreffende dienst van toepassing.

4.2       Indien Anne Jannes Photography hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren voor de uitvoering van de opdracht, zal Anne Jannes Photography dit doorberekenen aan Opdrachtgever.

Artikel 5          Betaling en gevolgen van niet tijdige betaling

5.1       Anne Jannes Photography zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum.

5.2       Opdrachtgever verplicht zich de betaling te verrichten zonder enige verrekening op beroep op opschorting.

5.3       Anne Jannes Photography is te allen tijde gerechtigd om betaling van een voorschot te vragen in verband met te verrichten werkzaamheden en is bevoegd de werkzaamheden aan te vangen nadat het verlangde voorschot door Opdrachtgever is voldaan.

5.4       Anne Jannes Photography is gerechtigd een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk te facturen indien dit onderdeel van afzonderlijke waarde is.

5.5       Indien Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur dient Opdrachtgever dit binnen veertien dagen na factuurdatum aan Anne Jannes Photography schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de factuur bindend zal zijn en enig recht van Opdrachtgever op reclamatie vervalt.

5.6       Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is alsdan een contractuele vertragingsrente van1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend. Voorts maakt Anne Jannes Photography aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 10% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan geldt de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

5.7       Anne Jannes Photography is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat algehele betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van schade die daardoor mocht ontstaan.

5.8       Geen enkel gebruik van het werk van Anne Jannes Photography, op welke wijze dan ook, is toegestaan, zolang Opdrachtgever enige openstaande factuur van Anne Jannes Photography niet heeft voldaan.

Artikel 6          Annulering

6.1       Indien de overeenkomst door Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook wordt geannuleerd, heeft van Anne Jannes Photography recht op de overeengekomen vergoeding, verminderde met de nog niet gemaakte kosten.

6.2       Bij het annuleren van een bruidsreportage geldt de volgende annuleringsregeling:

 • bij annulering binnen 6 tot 8 maanden tot de datum van de
  bruidsreportage is 25% van het overeengekomen bedrag
  verschuldigd,
 • bij annulering binnen 4 tot 6 maanden tot de datum van de
  bruidsreportage is 50% van het overeengekomen bedrag
  verschuldigd,
 • bij annulering binnen 2 tot 4 maanden tot de datum van de
  bruidsreportage is 75% van het overeengekomen bedrag
  verschuldigd,
 • bij annulering binnen 2 maanden tot de datum van de
  bruidsreportage is 100% van het overeengekomen bedrag
  verschuldigd.

6.3    Indien er een calculatiefout is opgetreden in een offerte behoudt Anne Jannes Photography het recht een nieuwe gecorrigeerde offerte te sturen.

6.4    Anne Jannes Photography mag zich ten alle tijden terug trekken uit een reeds goedgekeurde offerte.

Artikel 7          Klachten

7.1       Klachten over het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering van het werk schriftelijk bij Anne Jannes Photography te worden ingediend.

7.2       Anne Jannes Photography heeft het recht binnen een redelijke termijn alsnog goed werk te leveren dat in overeenstemming is met de eisen van goed vakmanschap, tenzij dit tot onevenredige schade voor Opdrachtgever zou leiden.

Artikel 8          Auteursrecht

8.1       Het auteursrecht alsmede alle andere intellectuele eigendomsrechten op alle in het kader van de opdracht vervaardigde fotografische werken rust bij Anne Jannes Photography. Opdrachtgever heeft geen enkel recht op overdracht van de intellectuele eigendomsrechten tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen of uit de aard van de overeenkomst blijkt.

8.2       Opdrachtgever verkrijgt van Anne Jannes Photography een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd om het fotografisch werk van Anne Jannes Photography in ongewijzigde vorm te verveelvoudigen en openbaar te maken ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan het door Anne Jannes Photography geleverde werk in een andere bewerking te plaatsen dan deze is aangeleverd. Bij gebrek van een specifiek omschreven wijze van publicatie en/of doel en/of oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijze voortvloeien. Indien Opdrachtgever het werk van Anne Jannes Photography wil gebruiken voor andere doeleinden als vooraf overeengekomen, is schriftelijke toestemming van Anne Jannes Photography vereist.

8.3       Het is Opdrachtgever niet toegestaan de foto’s aan derden te leveren of op te sturen naar fotowedstrijden zonder uitdrukkelijke toestemming van Anne Jannes Photography.

8.4       Opdrachtgever is niet bevoegd sublicenties te leveren en/of haar eigen licentie over te dragen aan derden.

8.5       Ieder gebruik van het fotografisch werk van Anne Jannes Photography dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Anne Jannes Photography.

8.6       Bij een inbreuk op het auteursrecht van Anne Jannes Photography komt Anne Jannes Photography een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij Anne Jannes Photography gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 500,- een en ander onverminderd het recht van Anne Jannes Photography om volledige schadevergoeding te vorderen.

8.7       Geen enkel gebruik van het fotografisch werk van Anne Jannes Photography op welke wijze dan ook is niet toegestaan, zolang Opdrachtegver niet heeft voldaan aan enigerlei (financiële) verplichtingen voortvloeiende uit welke overeenkomst met Anne Jannes Photography dan ook.

8.8       Anne Jannes Photography behoudt zich het recht voor de foto’s en werken naar eigen inzicht te gebruiken verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden, zonder dat Opdrachtgever hiervoor enige vergoeding of restitutie ontvangt. Indien Opdrachtgever niet wil dat de gemaakte foto’s door Anne Jannes Photography worden gebruikt, dient Opdrachtgever dit vooraf kenbaar te maken.

Artikel 9          Naamsvermelding

9.1       Opdrachtgever is verplicht om bij elke vorm van publicatie van het door Anne Jannes Photography geleverde werk zorg te dragen voor de naamsvermelding van Anne Jannes Photography op of nabij de foto(‘s).

9.2       Bij het niet nakomen van deze verplichting heeft Anne Jannes Photography recht op een vergoeding van 100% van de gebruikelijke licentievergoeding, met een minimum van € 300,-.

Artikel 10        Rechten van derden

10.1     Opdrachtgever die een fotografisch werk van Anne Jannes Photography openbaar maakt, is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden.

10.2     Opdrachtgever vrijwaart Anne Jannes Photography voor alle aanspraken te dier zake.

Artikel 11        Aansprakelijkheid

11.1     Anne Jannes Photography is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Anne Jannes Photography of de door haar ingeschakelde personen.

11.2     Iedere aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Anne Jannes Photography gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

11.3     Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Anne Jannes Photography uitdrukkelijk beperkt dat het bedrag van de in rekening gebracht vergoeding met een maximum van € 5.000,-.

11.4     Anne Jannes Photography is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte of gevolgschade, waaronder bedrijfsschade en schade wegens gederfde winst door welke oorzaak ook ontstaan.

11.5     Anne Jannes Photography is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die Anne Jannes Photography aan Opdrachtgever heeft geleverd.

11.6     Anne Jannes Photography aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming van door haar ingeschakelde derden, waaronder doch niet uitsluitend modellen en stylisten.

Artikel 12        Toepasselijk recht

12.1     Geschillen voortvloeiende uit de opdracht worden beheerst door Nederlands recht.

12.2     De rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de opdracht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven.

 Artikel 13     Verwerking gegevens

13.1     Persoonsgegevens van de klant worden opgeslagen voor verwerking van het beeldmateriaal en maken van offertes en eventuele facturen.

13.2     De gegevens worden verwerkt door de volgende verwerkers en subverwerkers: Gmail, Wetransfer, Shootproof, Snelstart, Floricolor, Konpoli en de server van Anne Jannes Photography. Deze verwerkers hebben bepaalde gegevens nodig om producten te verwerken.

13.3    Bij het plaatsen van een bestelling bij Anne Jannes Photography gaat u automatisch akkoord met het inschakelen van subverwerkers voor het resultaat/product.

13.4    Bij een datalek wordt hier tijdig melding van gemaakt

Anne Jannes Photography behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden dan wel kenbaar zijn gemaakt bezwaar heeft gemaakt.