Privacy Verklaring

Als klant is het belangrijk om te weten hoe Anne Jannes Photography omgaat met persoonsgegevens. Anne Jannes Photography moet kunnen aantonen dat een verwerking aan de eisen van de wet voldoet en dit kunnen verantwoorden.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf dan dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. Anne Jannes Photography hoort toestemming te vragen om gegevens te verwerken en heeft deze nodig voor de uitvoering van de opdracht. Zij mag alleen gegevens vragen die noodzakelijk zijn. De gegevens dienen passend beveiligd te worden. Hiermee voldoet zij aan de grondslag ‘toestemming’ voor het verwerken van persoonsgegevens. Anne Jannes Photography heeft  geen functionaris gegevensbescherming in dienst.

Verwerking:

Anne Jannes Photography legt de volgende persoonsgegevens vast:

– Bedrijfsnaam

– Naam

– Adres

– Telefoonnummer

– Emailadres

– KVK nummer

Sociale media buttons

Omdat wij het u zo makkelijk mogelijk willen maken gebruiken wij sociale media buttons om berichten te delen. Ook deze werken met cookies en horen zich te houden aan de wet. U kunt de privacy verklaringen van de kanalen lezen op de websites van de social mediakanalen.

Inzagerecht

De klant heeft het recht om de gegevens die over hem/haar zijn vastgelegd in te zien. Indien de klant meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kan hij/zij Anne Jannes Photography verzoeken deze te wijzigen (correctie) of te verwijderen. (recht op vergetelheid) De gegevens worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben. Een klant heeft het recht deze gegevens te ontvangen (recht op dataportabiliteit) Wanneer de klant bezwaar heeft tegen het noteren van gegevens kan hij/zij dit kenbaar maken.

DPIA = Data Protection Impact Assessment

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen organisaties een DPIA op te stellen als een verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de natuurlijke personen van wie de gegevens worden verwerkt. De werkzaamheden van Anne Jannes Photography horen niet bij een hoog risico.

Privacy by design of default

Anne Jannes Photography houdt bij het ontwerpen van nieuwe producten rekening met de bescherming van privacygevoelige informatie. Zij verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel.

Bewaartermijn

De algemene bewaartermijn is vijftien jaar na het aanvragen van fotoshoot of het product. Op bijzondere persoonsgegevens geldt een bewaartermijn van twaalf maanden.

Datalekken

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Anne Jannes Photography heeft de plicht dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens.

 

Klachten

Indien u van mening bent dat Anne Jannes Photography niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit het beste bij ons kenbaar maken. U kunt daarvoor een mail sturen naar info@annejannes.com of een brief sturen naar onderstaand adres.

 

Gegevens Anne Jannes Photography

Anne Jannes Photography

Anne Jannes

Huskensweg 17B

6412 SB Heerlen

+31 (0)6 19007748